Velkommen til Møns Motionsklub

For større velvære

VEDTÆGTER   

§1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er Møns Motionsklub, forkortet MM.
2. Klubbens hjemsted er Vordingborg Kommune.
 
§2 Formål
1. Klubbens formål er gennem sine aktiviteter at give medlemmerne mulighed for at dyrke motion ved brug af det af klubben til rådighed stillede udstyr, træningsprogrammer m.v., og derved at kunne pleje sit personlige velvære og styrke sin almene fysiske sundhedstilstand.
 
§3 Medlemskreds
1. Som medlemmer kan optages enhver, der er fyldt 15 år, og som har lyst til at arbejde for klubbens formål.
2. Personer under 15 år, kan dog efter særlig aftale med bestyrelsen tilmeldes og benytte motionscentret.
3. Udgår.
4. Indmeldelse sker på klubbens indmeldelsesblanket, der fremsendes til klubbens formand eller kasserer. Medlemskabet, der er bindende, er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for benyttelse af motionscentret.
5. Personer, der køber 10-turs-kort, eller tegner kvartals- halvårs- eller helårskontingent, optages som medlem af klubben med stemmeret.
6. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
7. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen godkendt kontingent, der opkræves forud i henhold til de af generalforsamlingen fastsatte regler herfor. 

 §4 Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes ’en gang årligt i marts måned og indkaldes ved opslag i træningslokalet og ved annoncering med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er de medlemmer, som senest på ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter
7. Valg af formand (lige år)
Valg af kasserer (ulige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1 medlem afgår på lige år
2 medlemmer af går på ulige år
9. Valg af bestyrelsessuppleant
10. Valg af 2 revisorer
1 revisor vælges på skift hvert andet år
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt
(Emner under dette punkt kan ikke gøres til genstand for afstemning
5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes.
6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke bør være medlem af bestyrelsen.
7. Generalforsamlingen træffer  sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.  Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres blot af ’en af mødedeltagerne.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, fortages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende. Er der stadig stemmelighed, foretages valget mellem dem ved simpel lodtrækning. 
  
§5 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 
§6  Klubbens daglige ledelse
1. Motionsklubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg på lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år.
2. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
3. Sendes 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af sin midte vælger næstformand og sekretær.
Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling, hvor de pågældende er på valg.
4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Den kan nedsætte arbejdsgrupper etc. til varetagelse af afgrænsede opgaver.
5. Bestyrelsen antager instruktør(er), fysioterapeut(er) og andre, den finder nødvendig til varetagelse af klubbens funktioner.
Uddannelse af instruktør(er) sker efter de retningslinier, der er fastsat i forretningsordenen.
6. Medlemmer med tillidserhverv vederlægges for udgifter mv. i forbindelse med udøvelsen af dette hverv.
7. Formanden – og i dennes fravær – næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden.
I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
9. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder. 
  
§7 Økonomi, regnskab og revision
1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
3. Klubbens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
4. Regnskabet skal være revideret senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
      §8 Eksklusion
1. Bestyrelsen har bemyndigelse til eksklusion.
2. Et medlem kan af et simpelt flertal i bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil.
Medlemmet skal dog først have lov til at udtale sig, ligesom en eksklusion kan forelægges på førstkommende generalforsamling.
3. Eksklusion på grund af kontingentrestance afgøres af bestyrelsen alene.
       §9 Tegningsregler og hæftelse
1. Motionsklubben tegnes (juridisk) udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom og løsøre, tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
3. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler klubben.
        §10 Vedtægtsændringer
1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
         §11 Opløsning?
1. Opløsning af motionsklubben kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
2. Ved opløsning tilfalder klubbens aktiver ”idrætten” på Møn efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.?

Foranstående vedtaget på den stiftende generalforsamling i Mønshallen, Stege, den 28. februar 1995, med senere ændringer den 18. marts 1996, 9. marts 1999, 28. marts 2000, 29. marts 2010 og 22. august 2011.